BENDING THE LIGHT ( ACTUALLY, JUST TRYING...)             Doblegant la llum ( Bé, només intentant-ho...)             Doblando la luz ( en realidad, intentandolo...) 


                                                                         

Millors desitjos en 2 minuts clavats

2 minutes sharp to wish you the best

los mejores deseos en 2 minutos justos

2 comentarios

                                       

WHEN THE SAME IS DIFFERENT

QUAN LO MATEIX NO ÉS LO MATEIX

CUANDO LO MISMO ES DIFERENTE

I have a fascinating discussion with a friend artist over the relevance of light in the landscape. He argues that light is merely one more element, just as composition etc etc. I sustain that light CREATES the landscape, and is not a just one more ingredient.  So I set off to experiment a bit. See for yourselves, same landscapes, four different illuminations.

 

Tinc una discussió fascinant amb un amic artista sobre la importància de la llum en el paisatge. Ell argumenta que la llum és només un element més, igual que la composició etc etc.  Jo crec que la llum CREA el paisatge, i no és només un dells ingredient més. Així que em vaig posar en marxa per experimentar una mica. Vegin vostès, el mateix  paisatge, quatre diferents il·luminacions. 

 

Mantengo un debate apasionante con un amigo artista sobre la importancia de la luz en el paisaje. Él sostiene que la luz es sólo uno más de los elementos, tal como la composición el concepto etc, etc. Yo en cambio creo que la luz es el gran elemento, el que CREA el paisaje. De manera que me puse en marcha para experimentar un poco. Valoren ustedes mismos, un mismo paisaje, cuatro iluminaciones distíntas.

12 comentarios